PATVIRTINTA

        Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629

       (2024 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-19 redakcija)

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

VI SKYRIUS

SAVAVALIŠKAS PRIJUNGIMAS PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

31.  Abonentai ir vartotojai ar asmenys, savavališkai prijungę nuosavybės teise ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius, ir (arba) paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, traukiami atsakomybėn pagal Administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnį.

32. Savavališku prijungimu prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros laikomi šie atvejai:

32.1. geriamojo vandens naudojimo įrenginių ar geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros neturint geriamojo vandens tiekėjo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;

32.2. nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint geriamojo vandens tiekėjo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;

32.3. jeigu asmuo, nedalyvaujant geriamojo vandens tiekėjui nuėmė geriamojo vandens apskaitos prietaisą ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisą arba jį perkėlė į kitą vietą, arba jį pakeitė, arba nutraukė apsaugos plombas nuo apskaitos prietaiso ar uždaromosios armatūros.

33. Per savavališkai prijungtą vandentiekio įvadą vanduo netiekiamas ir šį įvadą geriamojo vandens tiekėjas atjungia. Per savavališkai prijungtą nuotekų išvadą ir (arba) paviršinių nuotekų išvadą nuotekos nepriimamos tvarkyti ir šį išvadą geriamojo vandens tiekėjas atjungia. Savavališkai prijungtas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas, paviršinių nuotekų išvadas atjungiami, kai surašomas geriamojo vandens tiekėjo nustatytos formos aktas ir pateikiamas susipažinti ir pasirašyti abonentui, vartotojui ar asmeniui, savavališkai prijungusiam minėtas komunikacijas ir (arba) įrenginius. Abonentui, vartotojui ar asmeniui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau geriamojo vandens tiekėjo įgaliotas atstovas apie atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti tai abiejuose akto egzemplioriuose; vienas egzempliorius lieka geriamojo vandens tiekėjui, kitas įteikiamas abonentui, vartotojui ar asmeniui, savavališkai prijungusiam nurodytas komunikacijas ar įrenginius. Aktas gali būti surašomas elektronine forma, išsiunčiamas abonentui, vartotojui ar asmeniui, savavališkai prijungusiam nurodytas komunikacijas ir (arba) įrenginius, akte nurodytu elektroniniu paštu.

34. Jeigu atjungus savavališkai prijungtą vandentiekio įvadą ir (arba) nuotekų išvadą asmuo pateikia prašymą išduoti prisijungimo sąlygas, jos išduodamos, nurodant, kad turi būti sudarytos sąlygos geriamojo vandens tiekėjui patikrinti, ar nutiesta infrastruktūra atitinka prisijungimo sąlygas.

35. Geriamojo vandens tiekėjui nustačius, kad paviršinių nuotekų išvadas savavališkai prijungtas prie abonento ar vartotojo nuotekų išvado, per kurį paviršinės nuotekos patenka į geriamojo vandens tiekėjo nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, geriamojo vandens tiekėjas, surašęs aktą, nustato ne ilgesnį kaip 10 dienų terminą paviršinių nuotekų sistemą atjungti nuo abonento ar vartotojo nuotekų išvado. Per nustatytą terminą neatjungus paviršinių nuotekų sistemos arba nustačius, kad paviršinių nuotekų sistema pakartotinai prijungta, geriamojo vandens tiekėjas atjungia nuotekų išvadą apie tai informuodamas abonentą ar vartotoją. Geriamojo vandens tiekėjas pranešime nurodo nuotekų išvado atjungimo datą, laiką ir informuoja, kad sudaryta sutartis dėl esminio sutarties pažeidimo laikinai stabdoma, kol bus pašalintas nustatytas pažeidimas. Abonentui ar vartotojui, lieka prievolė sumokėti už atjungimo ir prijungimo darbus; norint atnaujinti sutarties galiojimą, abonentas ar vartotojas  turi pašalinti nustatytus pažeidimus ir apie tai raštu informuoti geriamojo vandens tiekėją. Geriamojo vandens tiekėjas, prieš atnaujindamas sutarties vykdymą, turi teisę patikrinti, ar nustatytas pažeidimas pašalintas tinkamai. Abonentas ar vartotojas turi sudaryti sąlygas geriamojo vandens tiekėjui įsitikinti, kad paviršinės nuotekos nebepatenka į geriamojo vandens tiekėjo nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

36. Savavališkai prijungto įvado ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų išvado atjungimo darbus apmoka savavališkai prijungtų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių savininkas arba kitaip savavališkai prijungtą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.

37. Geriamojo vandens tiekėjas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas, nuotekų, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, surašęs geriamojo vandens tiekėjo patvirtintos formos aktą, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie esant Administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsniuose nustatytiems pagrindams surašo administracinių nusižengimų protokolą pagal minėtus straipsnius.

38. Geriamojo vandens tiekėjas, fiksuodamas savavališką prisijungimą ir pagal Taisyklių 33 punktą atjungdamas savavališkai prijungtą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, akte turi įrašyti savavališko prisijungimo nustatymo datą, laiką, vietą, savavališko prisijungimo laikotarpį (jeigu žinomas), per savavališko prisijungimo laikotarpį suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekį (jeigu nustatoma), vamzdyno diametrą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atjungimo datą ir laiką. Jeigu savavališko prisijungimo laikotarpis, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nežinomas ir nenustatomas, suvartoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Taisyklių 57 punktu, išleistų nuotekų kiekis – 58 punktu, išleistų paviršinių nuotekų kiekis – 60 punktu.

Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, nustatęs pažeidimus ir surašęs atitinkamą aktą, atlieka mokesčių priskaičiavimus, vadovaujantis sekančiais taisyklių punktais:

57. Geriamojo vandens tiekėjui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros metu nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu įvado skersmeniu nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos, pagal formulę:

Q =πD2/4×v×l,

kur:

Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis per pažeidimo laikotarpį (kub. metrai);

π – pi, matematinė konstanta – 3,14;

D – vamzdyno diametras (metrai);

v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s – metrai per sekundę);

l – pažeidimo laikotarpis (sekundės).

Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas minėtu būdu, tačiau ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

58. Geriamojo vandens tiekėjui, paviršinių nuotekų tvarkytojui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros metu nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros asmens pašalintų nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) kiekis nustatomas skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą, esant 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų tinklų skersmens užpildymui, nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos, pagal formulę:

Q =πD2×0,65/4×v×l,

kur:

Q – pašalintų nuotekų kiekis per pažeidimo laikotarpį (kub. metrai);

π – pi, matematinė konstanta – 3,14;

D – vamzdyno diametras (metrai);

v – nuotekų tekėjimo greitis (0,35 m/s – metrai per sekundę);

l – pažeidimo laikotarpis (sekundės).

Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens pašalintų nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

VII SKYRIUS

SAVAVALIŠKAS PRISIJUNGIMAS PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

39. Abonentai ir vartotojai ar asmenys, savavališkai prijungę nuosavybės teise ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų šalinimo įrenginius ir (arba) paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, traukiami atsakomybėn pagal Administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnį.

40. Savavališku prisijungimu prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros laikoma:

40.1. kai paviršinių nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint paviršinių nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;

40.2. kai nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint paviršinių nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant.

41. Per savavališkai prijungtą paviršinių nuotekų, nuotekų išvadą nuotekos nepriimamos tvarkyti ir šį išvadą paviršinių nuotekų tvarkytojas atjungia, išskyrus atvejus, jei šio išvado atjungimas pablogins kitų abonentų paviršinių nuotekų tvarkymą. Savavališkai prijungtas paviršinių nuotekų, nuotekų išvadas atjungiamas, kai surašomas paviršinių nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktas ir pateikiamas susipažinti ir pasirašyti vartotojui, abonentui ar asmeniui, savavališkai prijungusiam paviršinių nuotekų, nuotekų šalinimo įrenginius. Vartotojui, abonentui, asmeniui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau paviršinių nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas apie atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti abiejuose akto egzemplioriuose, iš kurių vienas egzempliorius lieka paviršinių nuotekų tvarkytojui, kitas įteikiamas abonentui, vartotojui, ar asmeniui savavališkai prijungusiam nurodytus įrenginius. Aktas gali būti surašomas elektronine forma, išsiunčiamas abonentui, vartotojui,  ar asmeniui, savavališkai prijungusiam paviršinių nuotekų, nuotekų šalinimo įrenginius, akte nurodytu elektroniniu paštu.

42. Savavališkai prijungto paviršinių nuotekų, nuotekų išvado atjungimo darbų sąnaudas apmoka savavališkai prijungtų paviršinių nuotekų, nuotekų šalinimo įrenginių savininkas arba kitaip savavališkai prijungtą paviršinių nuotekų, nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.

43. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus paviršinių nuotekų, nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, surašęs paviršinių nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kuriems priskirta funkcija surašyti administracinių nusižengimų protokolą esant Administracinių nusižengimų kodekso 332 ir 589 straipsniuose nustatytiems pagrindams pagal minėtus straipsnius. Jeigu paviršinių nuotekų tvarkytojas nustato, kad į paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą savavališkai buvo šalinamos buitinės, gamybinės arba komunalinės nuotekos, paviršinių nuotekų tvarkytojas informuoja valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančias institucijas.

44. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, fiksuodamas savavališką prisijungimą ir pagal Taisyklių 41 punktą atjungdamas paviršinių nuotekų tvarkymo arba nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, akte turi įrašyti savavališko prisijungimo nustatymo datą, laiką, vietą, savavališko prisijungimo laikotarpį (jeigu žinomas), per savavališko prisijungimo laikotarpį išleistų paviršinių nuotekų kiekį, nuotekų kiekį (jeigu nustatoma),savavališkai prijungus nuotekų tvarkymo infrastruktūrą – vamzdyno diametrą,paviršinių nuotekų,nuotekų tvarkymo infrastruktūros atjungimo datą ir laiką. Jeigu savavališko prisijungimo laikotarpis, išleistų paviršinių nuotekų kiekis nežinomas ir nenustatomas, išleistų nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Taisyklių 59 punktu, paviršinių nuotekų kiekis  – 60 punktu.Jeigu savavališko prisijungimo laikotarpis, išleistų nuotekų kiekis nežinomas ir nenustatomas, išleistų nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Taisyklių 58 punktu, tačiau ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

58. Geriamojo vandens tiekėjui, paviršinių nuotekų tvarkytojui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros metu nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros asmens pašalintų nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) kiekis nustatomas skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą, esant 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų tinklų skersmens užpildymui, nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos, pagal formulę:

Q =πD2×0,65/4×v×l,

kur:

Q – pašalintų nuotekųkiekis per pažeidimo laikotarpį (kub. metrai);

π – pi, matematinė konstanta – 3,14;

D – vamzdyno diametras (metrai);

v – nuotekųtekėjimo greitis (0,35 m/s – metrai per sekundę);

l – pažeidimo laikotarpis (sekundės).

Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens pašalintų nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas)kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

59. Paviršinių nuotekų tvarkytojui nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir nustatytas savavališko prisijungimo laikotarpis, asmens pašalintų paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nustatyta tvarka. Jei savavališko prisijungimo laikotarpio nustatyti neįmanoma, išleistų paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nustatyta tvarka per paskutinius 6 mėnesius iškritusių kritulių kiekį dauginant iš viso asmens valdomos ar kitaip naudojamos teritorijos ir (ar) pastatų stogų, nuo kurių surenkamos paviršinės nuotekos, ploto.

60. Geriamojo vandens tiekėjui nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kuri neskirta paviršinėms nuotekoms tvarkyti, ir nustatytas savavališko prisijungimo laikotarpis, asmens pašalintų paviršinių nuotekų kiekis nustatomas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka. Jei savavališko prisijungimo laikotarpio nustatyti neįmanoma, išleistų paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka per paskutinius vienus metus iškritusių kritulių kiekį dauginant iš viso asmens valdomos ar kitaip naudojamos teritorijos, nuo kurios surenkamos paviršinės nuotekos, ploto.

Paviršinių nuotekų kiekis (Wf) apskaičiuojamas pagal formulę:

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį,

čia:

Hf – vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis. Apskaičiuojama iš eilės einantiems trisdešimties metų laikotarpiams, perskaičiuojant kas dešimt metų.); 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:

ps=0,85 – stogų dangoms;

ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;

ps=0,78 – akmenų grindiniui;

ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.);

ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo infrastruktūra;

ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas;

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas, – K=0,85, jei nešalinamas, – K=1“;

            Pvz.: kai teritorijos plotas 100 m2: Wf = 10 x 785 x 0,83 x 0,01 x 1= 65,16 m3/metus

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-03-15.