}

Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

 

                      2010 m. pradžioje bendrovėje buvo pradėta diegti  integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinių LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartų reikalavimus. Diegiant integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą bendrovėje buvo pagerinta vidinė tvarka, detaliau paskirstytas atsakomybės ir įgaliojimų pasidalijimas, patobulinti veiklos kontrolės metodai.

Paruoštos ir įdiegtos 22  integruotos vadybos sistemos procedūros, kurios apima visus bendrovės veikloje vykstančius procesus:

  • vandens išgavimas, tiekimas;
  • nuotekų tvarkymas;
  • aplinkosauga;
  • tinklų ir kitų objektų priežiūra ir eksploatacija;
  • vartotojų aptarnavimas ir pardavimų valdymas;
  • vandens apskaitos kontrolė;
  • personalo veikla;
  • teisinių ir kitų reikalavimų valdymas;
  • vidaus auditai.

Tai tik dalis bendrovėje identifikuotų svarbiausių veiklos procesų.

                      Bendrovėje diegiant  šias vadybos sistemas į projektavimą  buvo įtraukti visi aukščiausios ir vidurinės grandies vadovai, pasiektas aukštas darbuotojų aktyvumas ir iniciatyva.

                      Tinkamą vadybos sistemų priežiūrą bei nuolatinį tobulinimą užtikrina 7 apmokyti bendrovės vidaus auditoriai, kurie kasmet atlieka vidaus auditus padaliniuose ir skyriuose.

                      Bendrovės darbas ir anksčiau, ir dabar yra reglamentuotas įvairiais teisės aktais, tačiau įdiegus kokybės vadybos ir aplinkosaugos sistemas, buvo išgryninti metodai pagrindinių veiklos procesų rezultatyvumui ir efektyvumui vertinti.

                      2010 m. gruodžio mėn. vyko šių sistemų sertifikavimo auditai. Auditų tikslas - įsitikinti, kad 2010 m. bendrovėje įdiegtos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos tinkamai funkcionuoja.

                      UAB „DNV GL Lietuva” auditoriai, atstovaujantys centrinę DNV GL būstinę įkurtą Osle, Norvegijoje, tinkamai įvertino sistemų veiksmingumą ir išdavė sertifikatus, kurie galiojo tris metus. Sertifikatai liudija, kad UAB „Šilutės vandenys“ įdiegė ir dirba pagal kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas šiose srityse: vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

                      Sertifikuotai bendrovei yra svarbu siekti toliau tobulinti ir tinkamai prižiūrėti įdiegtas sistemas. Sertifikatai įpareigoja bendrovę tęsti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo ir teikiamų paslaugų gerinimo darbus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityse.

                      Griežtėjant teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimams, keliami vis didesni reikalavimai aplinkos apsaugai. Tai privertė bendrovę pertvarkyti savo vidinę vadybos sistemą, ieškant būdų kaip sukurti mažiau aplinką veikiančią veiklos valdymo sistemą.

                      Kokybės vadybos sistema pirmiausia yra valdymo tobulinimas. Ji skatina ieškoti veiklos trūkumų, padeda nustatyti problemas, matyti ir taisyti netobulumus.

Svarbiausia, kad mūsų veikla būtų maksimaliai efektyviai nukreipta į vartotoją, kad vartotojai būtų patenkinti teikiamomis paslaugomis.

                      Veiklos rezultatų gerinimas yra nuolatinis UAB "Šilutės vandenys" tikslas, kuris pasiekiamas tobulinant visus procesus, formuojant atitinkamą kiekvieno darbuotojo požiūrį, keliant jų kvalifikaciją, periodiškai įvertinant kas padaryta, numatant naujas užduotis. Visų lygių darbuotojų įtraukimas į šią veiklą garantuoja, kad siekiama užsibrėžtų tikslų.

                       2015 metais buvo išleistos naujos ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų versijos. ISO 9001:2015 versija orientuota į šiuolaikinių organizacijų poreikius: strateginį organizacijos vystymą, darbo našumo didinimą, veiklos efektyvumą ir kaštų taupymą. ISO 9001:2015 standarto versija padeda organizacijoms prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Jis gerina organizacijų gebėjimą patenkinti savo klientų lūkesčius, orientuotis į augimą bei užtikrinti tvarią sėkmę. 2015 m. standarto ISO 9001 versija pabrėžia organizacijos veiksmingumo siekiamybę. Naujoji standarto versija orientuota į šiuolaikinių organizacijų poreikius: strateginį organizacijos vystymą, darbo našumo didinimą, veiklos efektyvumą ir kaštų taupymą.

                      2016 m. gruodžio 1 d. UAB „Šilutės vandenys“  įvyko vadybos sistemų sertifikavimo auditas, kuris patvirtino, kad bendrovės veikloje vykdomi procesai atitinka ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015  standartų reikalavimus. 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-03-25.